Programy prewencyjne

DZIAŁANIA PREWENCJI KRYMINALNEJ, POPULARYZACJA PRACY POLICJI, REALIZACJA PROGRAMÓW PREWENCYJNYCH.

 

 
DZIAŁANIA PREWENCJI KRYMINALNEJ, POPULARYZACJA PRACY POLICJI, REALIZACJA PROGRAMóW PREWENCYJNYCH.

 

Policjanci podlegli KPP w Turku prowadzą na terenie powiatu tureckiego szeroko rozumianą działalność prewencyjno – profilaktyczną m.in. na rzecz przeciwdziałania demoralizacji, przestępczości i patologii wśród nieletnich i ich rodzin oraz popularyzacji pracy Policji. Przedsięwzięcia te były organizowane samodzielnie oraz przy współpracy innych podmiotów w ramach realizowanych programów prewencyjnych. Przykładem takich działań profilaktycznych jest realizacja następujących programów:


o    ,,Bezpieczna Szkoła”
o    ,,Bezpiecznie to wiedzieć i znać”
o    ,,Wielkopolski Sąsiedzki Program Przeciwdziałania Przestępczości”
o    ,,Bezpieczny Ogród – Działka”
o    ,,Uwaga Zagrożenie”
o    ,,Program poprawy ochrony obiektów muzealnych, sakralnych i innych  
       obiektów, w których gromadzone są dobra kultury narodowej”,
o    ,,Razem bezpieczniej”
o    „Bezpieczne Życie Seniorów”

 

    „BEZPIECZNA SZKOŁA” I  „BEZPIECZNIE TO WIEDZIEĆ I ZNAĆ”

        Zespół ds. Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KPP w Turku, mając  na  względzie zapewnienie  bezpieczeństwa  dzieciom  i młodzieży, kontynuowano realizację Wielkopolskich Programów Prewencyjnych „Bezpieczna Szkoła” oraz „Bezpiecznie to wiedzieć i znać”. Celem nadrzędnym działań realizowanych w ramach tych programów jest edukacja uczniów, rodziców   i nauczycieli w zakresie rozpoznawania oraz unikania sytuacji niebezpiecznych dla życia, zdrowia i mienia. Programy „Bezpieczna Szkoła” i „Bezpiecznie to wiedzieć i znać” mają charakter długofalowy. Wielkopolski Program Prewencyjny „Bezpieczna Szkoła” realizowany jest w wszystkich szkołach podstawowych, gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych na terenie powiatu tureckiego.
W ramach podpisanych porozumień z dyrektorami i pedagogami szkół prowadzone są m.in. spotkania z uczniami, nauczycielami i rodzicami w szkołach oraz akcje profilaktyczne, w trakcie których promowana jest tematyka prewencji kryminalnej dotyczącej bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Realizacja Programów  ma na celu m.in. stworzenie jednolitych standardów bezpieczeństwa dla wszystkich szkół poprzez wprowadzenie jednakowych form współdziałania Policji, szkoły i rodziców zmierzających do wyeliminowania lub znacznego ograniczenia wszelkich zagrożeń oraz uwrażliwienie dzieci na możliwość pojawienia się zagrożeń w ich życiu, wskazanie na sposoby radzenia sobie w takich sytuacjach i wykształcenie umiejętności zwracania się o pomoc w przypadkach wystąpienia zagrożeń.
Zakładane cele są osiągane poprzez diagnozowanie stanu bezpieczeństwa na terenie szkoły w oparciu o informacje dyrekcji szkoły, rozpoznanie terenu
przez dzielnicowego, organizowanie i prowadzenie szkoleń programowych przez policjantów z nauczycielami i pedagogami szkolnymi oraz, jak już wcześniej nadmieniono, uczestniczenie policjantów  w spotkaniach w szkołach.
            KPP w Turku podjęła również działania zmierzające do zainicjowania  i pozyskania do współpracy przy realizacji Programu instytucji pozapolicyjnych działających na rzecz dzieci i młodzieży. Celem takiej współpracy jest wypracowanie standardów bezpieczeństwa pozwalających na zminimalizowanie zagrożeń przejawami patologii społecznych, w tym narkomanią i alkoholizmem wśród nieletnich raz wynikających z przestępstw i wykroczeń popełnianych na szkodę nieletnich.
             Zespół ds. Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KPP w Turku, w  ramach realizacji przedmiotowych programów, podjął szereg inicjatyw nawiązując współpracę
z wieloma podmiotami pozapolicyjnymi z terenu powiatu tureckiego, inspirując ich do wspólnych działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży i dorosłym. Poniższe przykłady ilustrują podjęte przez Zespół ds. Nieletnichi Patologii najważniejsze działania  w tym zakresie na terenie powiatu tureckiego:
•    Podjęto działania w zakresie bezpieczeństwa uczniów podczas zimowego wypoczynku. Zwrócono uwagę na bezpieczną zabawę i spędzanie czasu wolnego podczas ferii zimowych.  
•    Uczestniczono w licznych spotkaniach zarówno z uczniami jak i rodzicami (podczas wywiadówek i indywidualnie), podczas których poruszano tematy związane z szeroko ujętym bezpieczeństwem w szkole, podczas zabawy czy pobytu w domu, przeciwdziałaniem przemocy i agresji w szkole, odpowiedzialności karnej nieletnich itp. Przeprowadzono akcje    i przedsięwzięcia o charakterze profilaktycznym:

    „Bezpieczna Szkoła”

            Policjanci Zespołu do spraw Nieletnich i Patologi oraz Dzielnicowi omawiali w placówkach oświatowych zasady bezpiecznego zachowania się w drodze do i ze szkoły, zwłaszcza ogólne zasady bezpieczeństwa w komunikacji. Wielokrotnie poruszano również problematykę związaną z  bezpiecznym spędzaniem czasu wolnego od nauki, zwłaszcza w okresie ferii zimowych i wakacji. Omawiano zasady postępowania w przypadkach kontaktu z osobami nieznajomymi, bądź agresywnymi zwierzętami. Przypominano numery alarmowe. 
           

    PRZEPROWADZONE AKCJE I PRZEDSIÊWZIÊCIA O CHARAKTERZE PROFILAKTYCZNYM I PREWENCYJNYM


    „Zakończenie roku szkolnego”

         Na terenie powiatu Tureckiego przeprowadzono działania porządkowo prewencyjne pod krypt. Zakończenie roku szkolnego. Celem działań było wyeliminowane możliwości wystąpienia zakłóceń porządku publicznego i innych naruszeń prawa, w tym sprzedaży napojów alkoholowych nieletnim, oraz ich spożywania publicznie, a także zminimalizowanie sytuacji gdzie nieletni mogliby stać się ofiarami  lub sprawcami przestępstw  i wykroczeń. Podczas działań nie doszło do naruszeń porządku prawnego, a w szczególności  do naruszeń porządku z udziałem osób nieletnich.
 
                     
    „Zakończenie wakacji oraz rozpoczęcie nowego roku szkolnego  na terenie powiatu tureckiego”

          W związku z zakończeniem okresu wakacyjnego i inauguracją nowego roku szkolnego, podjęto szeroko zakrojone działania prewencyjne na terenie miasta Turku i powiatu tureckiego związane z możliwością grupowania się osób nieletnich i innych, w tym elementu policyjnie podejrzewanego o dokonywanie przestępstw  i wykroczeń w miejscach publicznych.
          W/w okres sprzyja spożywaniu alkoholu w miejscach publicznych oraz popełnianiu innych przestępstw i wykroczeń wynikających z Ustawy  o Wychowaniu w Trzeźwości, Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym oraz innych ustaw.                                                 

Na terenie powiatu Tureckiego przeprowadzono kilka działań porządkowo prewencyjnych pod krypt. „Nielat”. Celem działań było wyeliminowane możliwości wystąpienia zakłóceń porządku publicznego i innych naruszeń prawa, w tym sprzedaży napojów alkoholowych nieletnim, oraz ich spożywania publicznie, a także zminimalizowanie sytuacji gdzie nieletni mogli by stać się ofiarami  lub sprawcami przestępstw i wykroczeń. Podczas działań nie doszło do naruszeń porządku prawnego,a w szczególności do naruszeń porządku z udziałem osób nieletnich.    „Bezpieczne Święta”

           Policjanci Wydziału Prewencji Turkowskiej komendy przeprowadzili działania profilaktyczne „Bezpieczne Święta”. Mundurowi przestrzegli kupujących przed kieszonkowcami. Podczas spotkań z mieszkańcami przypominali im jak właściwie pilnować swoich torebek i kieszeni. Kupujący otrzymali także ulotki informacyjne.  Policjanci nie zapomnieli też o najmłodszych. Wręczali im balony, pamiątkowe kalendarzyki oraz słodycze. Wspierał ich Pyrek -Maskotka Wielkopolskiej Policji i Święty Mikołaj.„BEZPIECZNY MŁODY KIEROWCA”


Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego spotkają się z uczniami szkół na terenie powiatu tureckiego. Spotkania organizowane są w ramach akcji „Młody kierowca”. Jego celem było podniesienie świadomości młodzieży w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym.
Celem działań jest ograniczenie zdarzeń drogowych. Policjanci w sposób obrazowy pobudzają wrażliwość i wyobraźnię młodych kierowców. Wykorzystując zjawisko empatii wprowadzają uczestników spotkania w rolę osób, których najbliżsi cierpieli  w związku z zaistniałymi zdarzeniami drogowymi. Podobne spotkania w myśl zasady „zachowania zdrowego rozsądku oraz ograniczonego zaufania do innych uczestników ruchu „ prowadzone są również  z absolwentami i kursantami Ośrodków Szkolenia Kierowców na terenie powiatu tureckiego. Należy zauważyć, że policjanci turkowskiej drogówki w trosce o bezpieczeństwo  użytkowników dróg prowadzą również działania profilaktyczne skierowane do niechronionych uczestników ruchu drogowego takie jak „Edukacja pieszych w ruchu drogowym „ oraz „ Bezpieczny jednoślad- Przyjazny motocyklista.”


 

    „WIELKOPOLSKI S¡SIEDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZESTÊPCZOŚCI”

     Wielkopolski Sąsiedzki Program Przeciwdziałania Przestępczości został wcielony  w życie z początkiem 2003 roku na obszarze Osiedla Wyzwolenia w Turku, na terenie którego dochodziło do największej ilości zdarzeń. Koordynatorem programu jest Zespół ds. Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Turku, a realizowany jest także przez Rewir Dzielnicowych, Wydział Ruchu Drogowego, Wydział Kryminalny oraz Ogniwo Patrolowo-Interwencyjne. Podstawowym założeniem programu jest współdziałanie na zasadzie partnerstwa pomiędzy społecznością lokalną, samorządem, instytucjami, a Policją  w celu efektywnego zminimalizowania przestępczości kryminalnej, wykroczeń  i patologii.
W ramach  WSPPP podjęto następujące działania:
    Współpracowano z podmiotami pozapolicyjnymi tj.:, Spółdzielnie Mieszkaniowe,  Urząd  Miejski w Turku;
    W ramach prowadzonych wzmożonych działań prewencyjnych prowadzonych przez policjantów z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii szczególnie uwzględniano rejon Osiedla Wyzwolenia;
    Zespół ds. Nieletnich i Patologii KPP w Turku Osiedla Wyzwolenia prowadzili patrole prewencyjno– porządkowe w związku z realizacją programu WSPPP;
    Regularnie co miesiąc dokonywano analiz zdarzeń zaistniałych na Osiedlu Wyzwolenia mających bezpośredni wpływ na stan bezpieczeństwa w w/w rejonie, a wynikające z nich wnioski zostały przekazane odpowiednim służbom;

    „BEZPIECZNY OGRóD – DZIAŁKA”

Program realizowany jest tylko na terenie miasta i gminy Turek ponieważ tylko tutaj znajdują się Rodzinne Ogrody Działkowe. Współpraca z Okręgowym Zarządem Ogródków Działkowych w Kaliszu rozpoczęto we wrześniu 2000 roku. 15 maja 2001 roku podpisano porozumienie o współdziałaniu na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenach dawnych  Pracowniczych Ogrodów Działkowych (POD)- obecnie Rodzinnych Ogródków Działkowych i realizacja programu ,,Bezpieczny Ogród - Działka”.  Koordynatorem programu jest Zespół ds. Nieletnich i Patologii, którego zadanie polega na utrzymywaniu bezpośrednich kontaktów z działkowiczami głównie przez dzielnicowych, których rejony służbowe obejmują tereny ROD. W ramach programu  zrealizowano:

•    W ramach współpracy z prezesami ROD-ów organizowane były piesze patrole w porze wieczorowo-nocnej mające na celu dokonanie kontroli stanu bezpieczeństwa poprzez ujawnianie nieprawidłowości takich jak nielegalne zamieszkiwanie osób w altanach, niewłaściwe zabezpieczenie mienia pozostawionego na działkach, przebywanie na terenie ROD grup młodzieży mogących dokonywać niszczenia mienia  i kradzieży.

•    Dokonano analizy ilościowej zdarzeń zaistniałych na terenach ROD-ów, a uzyskane wnioski przekazano do realizacji  poszczególnym służbom.

•    W okresie zimowym  zorganizowano i przeprowadzono patrole  na terenach  Rodzinnych Ogrodów Działkowych pod kątem przebywania  tam osób bezdomnych.        
 

 

Powrót na górę strony